කතා බහ

මාතෘකාවක් යෝජනා කරන්න

Sri Lanka will be Blessed to have a Leader like you

0 පණිවිඩ

මෑතකදී
තවමත් අදහස් නැත. ඔබේ අදහස දැන් ප්‍රකාශ කරන්න!
තවදුරටත් කියවන්න

...

0 පණිවිඩ

මෑතකදී
තවමත් අදහස් නැත. ඔබේ අදහස දැන් ප්‍රකාශ කරන්න!
තවදුරටත් කියවන්න

ගෝඨා ජනාධිපති වූ පසුව මුලින්ම...

0 පණිවිඩ

මෑතකදී
තවමත් අදහස් නැත. ඔබේ අදහස දැන් ප්‍රකාශ කරන්න!
තවදුරටත් කියවන්න

ලක් ඉතිහාසය.

0 පණිවිඩ

මෑතකදී
තවමත් අදහස් නැත. ඔබේ අදහස දැන් ප්‍රකාශ කරන්න!
තවදුරටත් කියවන්න

...

0 පණිවිඩ

මෑතකදී
තවමත් අදහස් නැත. ඔබේ අදහස දැන් ප්‍රකාශ කරන්න!
තවදුරටත් කියවන්න
තවත් පූරණය කරන්න